آموزش   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  

متغیرهای نمودار


تابع

   بدنه

نمودار اول:  f(x)   انتگرال   مشتق

از تا         نام تابع

نمودار دوم:  g(x)   انتگرال   مشتق

از تا         نام تابع

نمودار سوم:  h(x)   انتگرال   مشتق

از تا         نام تابع

تنظیمات نمایش :

نوع تصویر
 عرض صفحه        طول صفحه
 محدوده محور x از  تا
 محدوده محور y از  تا
 فاصله محور x ها  محور y ها
 خطوط مشبک محور x ها  محور y ها
 اندازه شاخص : محور x ها  محور y ها
 میزان اعشار:  شکاف در مرکز:
 مقیاس x: خیر 2 e 10 100 یا
 مقیاس y: خیر 2 e 10 100 یا

ربع :       اندازه:

 خطوط محور  اعداد محور  شاخص محور  قاب  خطا  شبکه بندی  دقت=  
پس زمینه: عنوان: خطوط: شکاف:  دقت رسم  قطب
گاما: نور: تیرگی: چرخش: ° پوشاندن محو نگاتیو غیر رنگی سیاه و سفید کناره
رنگ دلخواه 1: # رنگ دلخواه 2: # رنگ دلخواه 3: #

مقدار یک نقطه در تابع 

   

 
  تابع: قرار دادن مقدار (ها):  


بارگزاری و ذخیره :

              ↙مسیر


    دانشکده ریاضیات ایران