کمک
 plus minus     دریافت کد برای سایت یا وبلاگ
Operators Panel a^b a_b \frac{a}{b} \int \int_a^b \oint_a^b \lim_{x \rightarrow 0} \prod \prod_a^b \coprod \coprod_a^b \bigcap \bigcap_a^b \bigcup \bigcup_a^b \sum \sum_a^b \sqrt{x} \sqrt[n]{x}
Brackets Panel \left( \right) \left[ \right] \left| \right| \left< \right>
Greek Letters Panel \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon \zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \varpi \rho \varrho \sigma \varsigma \tau \upsilon \phi \varphi \chi \psi \omega \Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega
Relations Panel \leq \prec \preceq \ll \subset \subseteq \sqsubset \sqsubseteq \in \vdash \models \bowtie \geq \succ \succeq \gg \supset \supseteq \sqsupset \sqsupseteq \ni \dashv \perp \Join \neq \equiv \doteq \sim \approx \simeq \cong \asymp \propto \mid \parallel
Accents Panel \leftarrow \Leftarrow \rightarrow \Rightarrow \leftrightarrow \Leftrightarrow
Accents Panel \hat{a} \check{a} \tilde{a} \acute{a} \grave{a} \dot{a} \ddot{a} \breve{a} \bar{a} \vec{a}
Matrix Panel \begin{matrix} ... \end{matrix} \begin{pmatrix} ... \end{pmatrix} \begin{vmatrix} ... \end{vmatrix} \begin{Vmatrix} ... \end{Vmatrix} \left.\begin{matrix}... \end{matrix}\right| \being{bmatrix} ... \end{bmatrix} \bigl(\begin{smallmatrix} ... \end{smallmatrix}\bigr) \begin{Bmatrix} ... \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} ... \end{matrix} \begin{matrix} ... \end{Bmatrix} \begin{cases} ... \end{cases} \begin{align} ... \end{align}
برای نمایش فرمول پس از نوشتن فرمول برروی مشاهده فرمول کلیک کرده و پس از ایجاد تصویر در بالا این نوشته برروی تصویر کلیک چپ موس را گرفته و عکس را به ادیتور پایین سایت هدایت کنید

    دانشکده مجازی ریاضیات ایران